محصولات Kathrein
محصولات Kathrein:
اين شركت بيش از 100000 آنتن در ماه توليد مي كند كه بالغ بر 90% از آنها صادر مي شود.
هم اكنون حدود 240 اپراتور در سراسر جهان از اين گروه محصولات استفاده مي نمايند.
انوان آنتن هاي اين شركت با پوشش تك جهته و همه جهته در محدوده فركانسي 25 مگاهرتز تا 6 گيگاهرتز عمل مي كنند.
بيش از 250 نوع آنتن براي تكنولوژي هاي مختلف مخابراتي از جمله:
GSM 900/1800
UMTS 900/2100
Wimax
Wlan
LET.CDMA 800/1900
طراحان را قادر مي سازد تا بهترين كيفيت شبكه را فراهم آورند.
محصولات Kathrein در ايران كاملا شناخته شده هستند. بيش از 3 دهه مي باشد كه اين محصولات در زيرساخت هاي مخابراتي ايران استفاده مي شوند.
تجهيزات ويژه اي كه از Kathrein بخصوص در ايران مورد استفاده مي باشد آنتن هاي شبكه موبايل است.